اجرای پوشش سلولزی بر روی سطوح مختلف بلکا

از آنجا که خمیر پوشش دیواری توسط آب ایجاد می شود می تواند مواد قابل حل در آب موجود در زير سازی را حل كند تا جایی که این مواد در طول مدت خشک شدن به درون پوشش دیواری نفوذ کرده به ايجاد طبله و تغيير رنگ در پوشش دیواری منجر شود .

از آنجا که خمیر پوشش دیواری توسط آب ایجاد می شود می تواند مواد قابل حل در آب موجود در زير سازی را حل كند تا جایی که این مواد در طول مدت خشک شدن به درون پوشش دیواری نفوذ کرده به ايجاد طبله و تغيير رنگ در پوشش دیواری منجر شود .