نحوه اجرای بلکا:

برای این كه بلكا خواص و مزایای خود را در حد ماكزیمم داشته باشد لازم است ضخامت مناسب را داشته باشیم برای این منظور باید در هر متر مربع 280 گرم بلكا ( خشك ) به ضخامت 1/5mm ـ 0/5mm اجرا شود.

برای این كه بلكا خواص و مزایای خود را در حد ماكزیمم داشته باشد لازم است ضخامت مناسب را داشته باشیم برای این منظور باید در هر متر مربع 280 گرم بلكا ( خشك ) به ضخامت 1/5mm ـ 0/5mm اجرا شود.