ترک خوردگی ندارد

بلکا پارسه دارای خاصیت ارتجاعی می باشد که وجود این خاصیت باعث پوشش ترک های موجود و جلوگیری از ترک های جدید می شود.

بلکا پارسه دارای خاصیت ارتجاعی می باشد که وجود این خاصیت باعث پوشش ترک های موجود و جلوگیری از ترک های جدید می شود.