خصوصیات بلکا پارسه

خصوصیات بلکا پارسه

عایق حرارت و برودت,عایق صوت